Thomas Sackett
(1676-1760)
Elizabeth Nuby
(1680-)
Henry Sackett
(1710/11-1790)
Elizabeth Clifford
(c 1709-1786)
Henry Sackett
(1737/38-1818)
Mary Sandwell
(1743-1818)
William Sackett
(1717-1805)
Elizabeth Dawson
(between 1721 & 1724-1784)
Mary Sackett
(1752-)
John Church Brasier
(1752-1802)